• head_bander_01

Pesticid i ndërmjetëm

  • Pesticidet Klasifikohen sipas aplikimit/të ndërmjetëm

    Pesticidet Klasifikohen sipas aplikimit/të ndërmjetëm

    Emri i produktit Struktura kimike CAS Nr. 2-Butyl-1,2-benzisothiazolin-3-one 4299-7-4 4-Hidroksibenzil alkool 623-05-2 2,2-Dimetilbutiril klorur 5856-77-9 Ncyclohylamine 98-94-2 N,N-Dimetilbenzilaminë 103-83-3 Pentametildietiletriaminë 3030-47-5 1,3,5-Tris[3-(dimetilamino)propil]heksahidro-1,3,5-triazinë 15875-13-5 Bis(2-dimetilaminoetil) eter 3033-62-3 3,5-Dimetilpiperidine 35794-11-7 N,N,N...